ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ / AGRICULTURE DEPARTMENT
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / Government of Karnataka
ಪರವಾನಗಿ ವಿತರಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ / LICENSE ISSUING SYSTEM

ಸೂಚನೆ: ಕೆಕಿಸಾನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಕಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ                                                                                                                                                  NOTE : KKISAN LICENSE HAS BEEN INTEGRATED TO SAKALA


Designed and Developed by  National Informatics Centre , Karnataka State Unit.         ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಇಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ