ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ / AGRICULTURE DEPARTMENT
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ / Government of Karnataka
ಪರವಾನಗಿ ವಿತರಣೆ ತಂತ್ರಾಂಶ / LICENSE ISSUING SYSTEMThird Party Verification


Enter the Registration Number of the Dealer
 


Designed and Developed by  National Informatics Centre , Karnataka State Unit.         ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ , ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಘಟಕ ಇಂದ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ