ಸೂಚನೆ: ಕೆಕಿಸಾನ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಸಕಲಾಕ್ಕೆ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ NOTE : KKISAN LICENSE HAS BEEN INTEGRATED TO SAKALA